Dit zijn de algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) van Your fitness ground (YFG) B.V. (hierna te noemen “YFG”, “wij,” “ons” of “onze”). YFG is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82949670. Met het gebruiken of bezoeken van de (mobiele) applicaties, websites of andere diensten van YFG (hierna gezamenlijk te noemen de “Dienst”) stemt u in dat u gebonden bent aan deze Algemene Voorwaarden. De Dienst is in eigendom en in beheer van YFG. Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op uw rechten en plichten. Indien u niet gebonden wilt zijn aan deze Algemene Voorwaarden, gebruikt of bezoekt u de Dienst niet. 

Registratie en accountbeveiliging 

Veiligheid

Basisvoorwaarden 

Intellectuele eigendomsrechten

Derden

Afwijzing van garanties

Beperking van aansprakelijkheid

Vrijwaring

U gaat akkoord (op verzoek van YFG) om de YFG Partijen te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen, onkosten inclusief de vergoedingen voor advocaten die voortvloeien uit of in een van de volgende (onder meer als gevolg van uw directe activiteiten op of via de Dienst of die namens u):

U zult volledig meewerken in de verdediging van een claim zoals YFG van u vereist. In geval van enige kwestie waarin schadeloosstelling van u wordt gevraagd, behoudt YFG zich het recht van exclusieve verdediging van en controle over de zaak voor, en zal u in geen geval een vordering afwikkelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van YFG.

Ongeldigheid

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig dan wel onverbindend mocht blijken te zijn, blijft u gebonden aan de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. YFG zal de nietige dan wel onverbindende bepaling(en) vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking zoveel mogelijk dezelfde is als die van de te vervangen bepaling(en), rekening houdend met het oogmerk van deze Algemene Voorwaarden.


Geen rechtsverwerking 

Afstand van recht door u of YFG kan slechts geschieden door een daartoe strekkende schriftelijke kennisgeving. Indien u of YFG haar rechten uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden niet uitoefent of het uitoefenen daarvan uitstelt, kan dit niet worden beschouwd als afstand van dat recht, of van enig ander recht uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden.

Gebiedsgebonden beperkingen

Wijzigingen

Toepasselijk recht en forumkeuze

Contact

Wanneer u vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden, kunt u contact opnemen met YFG door een e-mail te sturen naar info@yourfitnessground.com.